Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

ين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند.همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود :

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول ودوم فرابورس ايران و "واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل ٧٠% از كل دارايي هاي صندوق
٢ - سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
١ - ٢ پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% ازکل دارایی های صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده دربازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٥% ازکل دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم سهام و"واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% ازکل داریی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٢٠% از کل دارایی های صندوق
٥ - سهام و حق تقدم سهام و"واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام وصندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر
٦ - واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر ٥% از کل دارایی‌های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان