Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

ين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند.همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود :

  شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1   سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند. * حداقل ٧٠% از كل دارايي هاي صندوق
2  سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر * حداکثر 5 %از اوراق منتشره ناشر
1-2   سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر10% از کل دارایی‌های صندوق
3   سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% ازکل داریی های صندوق
4   واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
5  سرمایهگذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق
6 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام صندوق
اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
8 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق

*رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند 1 جدول فوق، در 06 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

منظور از سرمایه گذاری صندوقها در سایر صندوقهای سرمایه گذاری، آن دسته از صندوقهای سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابالغیه ها، اطالعیه ها، و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صند وق در آنها وجود دارد.

**فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر میتواند بدون رعایت نصاب بند 2 جدول ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری در سهام تا 11 %از کل داراییهای صندوق را تشکیل دهد.


دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان